Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Skyddskommité

Arbetsplatser med 50 anställda eller fler ska en skyddskommitté som består av representanter från arbetsgivare och anställda.

Skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Skyddskommittén ska behandla frågor om:
  • Företagshälsovård
  • Handlingsplaner
  • Planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation
  • Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall,
  • Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön samt
  • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.